CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

ODWIEDZINY

W JAKICH GODZINACH CZYNNE SĄ BIURA ADMINISTRACJI CMENTARZY?

Dzisiejsze godziny otwarcia:

Tereny cmentarne

Poniedziałek - niedziela 8:00 - 7:00
Otwarte w tej chwili

Mauzolea pod dachem

Poniedziałek - niedziela 9:00 - 6:00
Otwarte w tej chwili

Godziny otwarcia biura

Dzisiaj 9:00 - 1:00
Obecnie zamknięte

Aby przejrzeć pełną listę godzin odwiedzin i pracy biura, proszę kliknąć tutaj.

REGUŁY I PRZEPISY

CZY MOGĘ UMIEŚCIĆ FLAGĘ NA GROBIE?

Flagi można umieszczać na grobach tylko w dniach Święta Pamięci, Święta Niepodległości i Święta Weteranów. Można je umieszczać trzy dni przed takim świętem, a zostaną one usunięte trzy dni po święcie.

Flagi umieszczone na grobach w innych dniach, poza tymi świętami, będą zbierane podczas naszych cotygodniowych akcji sprzątania dekoracji.

Cmentarze Katolickie przestrzegają zasad obchodzenia się z flagą amerykańską zgodnie z Prawem Publicznym 94-344.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POCHOWANY NA CMENTARZU KATOLICKIM?

Kościół oczekuje pochówku katolików na cmentarzach katolickich. Aby uniknąć rozrywania bliskich więzi rodzinnych, niekatolicy z rodzin katolickich mogą również być chowani na cmentarzach katolickich. W Archidiecezji pogrzeb katolicki, w tym Msza pogrzebowa, jest dozwolona dla nie-katolików, którzy zostali ochrzczeni, i co do których można zasadnie przypuszczać, że pragnęliby pogrzebu katolickiego lub preferowaliby taki pogrzeb. Taka decyzja byłaby właściwa, gdyby osoba nie będąca katolikiem regularnie chodziła do katolickiego kościoła lub identyfikowała się z Kościołem Katolickim bardziej niż z jakimkolwiek innym.

ZAKUPY

JAKIE SĄ ZASADY ZWROTÓW I WYMIAN?

Zawsze można wymienić lub zwrócić dowolny grób lub kryptę zakupioną od Cmentarzy Katolickich. Przy zwrocie miejsc na pomniki i krypt obowiązują pewne ograniczenia i każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przed zwrotem kosztów. Ta zasada chroni rodziny w przypadku zmiany sytuacji, a szczególnie przeprowadzki. Każdy grób i / lub kryptę można wymienić na grób lub kryptę w innej sekcji cmentarza, albo na innym cmentarzu katolickim w Archidiecezji. Wysokość kredytu na wymianę grobu lub krypty zależy od ceny zakupu nowo wybranego miejsca, albo aktualnej ceny zamienianego miejsca. W każdej wymianie udzielony kredyt w żadnym wypadku nie będzie niższy niż początkowa cena zakupu. Wszelkie zwroty kosztów niewykorzystanych grobów / krypt opierają się na pierwotnej cenie zakupu. Począwszy od 1 lipca 2011 roku, wszystkie nowe zakupy odwołane po trzech dniach, obciążane są opłatą za anulowanie wynoszącą $100.00.

CZY OFEROWANY JEST PLAN PŁATNOŚCI NA GROBY I KRYPTY?

Większość zakupów dokonywanych jest z wykorzystaniem naszego planu niewygórowanych miesięcznych płatności. Pełna płatność jest wymagana dopiero wtedy, kiedy grób lub krypta mają być wykorzystane. Plany płatności nie wymagają odsetek ani opłat na przechowywanie, w związku z tym rodziny na ogół uznają je za bardziej ekonomiczne niż wykorzystywanie na ten cel oszczędności. Wysokość zaliczki i nieoprocentowanych spłat miesięcznych jest ustalona w zależności od liczby wybranych miejsc, nie zaś na podstawie kosztu zakupu. Spłaty miesięczne są rozłożone na rozsądny okres. W chwili obecnej przyjmowana jest płatność gotówką, czekiem i kartą kredytową.

CZY MOŻNA PRZENIEŚĆ PRAWA DO GROBU LUB KRYPTY NA KOGOŚ INNEGO?

Mogą powstać sytuacje, kiedy rodzina nie potrzebuje zakupionego wcześniej grobu czy krypty i chce przenieść prawa do nich na innego członka rodziny. Takie przeniesienie nazywa się udzieleniem pełnego prawa użytkowania i kontroli (Granting Full Use and Control). Oznacza to, że taki nowy członek rodziny, "posiadacz praw", będzie mieć wówczas takie same prawa jak pierwotny nabywca, co oznacza prawo do rezerwowania grobów i krypt, a nawet zwrotu grobów i krypt do cmentarza i otrzymanie refundacji gotówką. Aby możliwe było przeniesienie kontroli grobów i krypt, prawo użytkowania musi być opłacone w całości. Właściciel grobu lub krypty musi wypełnić dokument pełnego prawa do korzystania i kontroli, potwierdzić wszystkie podpisy notarialnie i zwrócić do biura cmentarnego w celu ostatecznego zatwierdzenia. Ten formularz i dodatkowe informacje na temat przeniesienia grobów i krypt dostępne są w biurze cmentarza.

KREMACJA ZAKUPY

KIEDY KATOLIKOM POZWOLONO NA KREMACJĘ ZWŁOK?

Kremacja bywa niejasnym zagadnieniem dla katolików. Kiedyś Kościół zabraniał kremacji, ale w tej chwili zakaz ten nie obowiązuje. W roku 1963 Kościół Katolicki zniósł zakaz kremacji zwłok przez katolików. Kanon 1176 Kodeksu prawa kanonicznego z roku 1983 mówi: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”.

DLACZEGO ZAKAZYWANO KREMACJI?

Katolicy wierzą, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, i że wszystkie stworzenia boskie są święte. Ciało powinno być traktowane z szacunkiem za życia i podobnie powinno być traktowane po śmierci. Jako katolicy wierzymy, że „w chrzcie ciało zostało naznaczone pieczęcią Trójcy Świętej i stało się świątynią Ducha Świętego”, i w związku z tym „chrześcijanie szanują i oddają cześć ciałom zmarłych i miejscom, w których spoczywają”. (Obrzędy pogrzebu chrześcijańskiego 19) Podczas życia nasze ciało zostało ochrzczone w imię Pana i Jego obietnicy życia wiecznego.

Od najwcześniejszych dni chrześcijaństwa kremacja była uważane za rytuał pogański, postrzegany jako przeciwny tej i innym naukom katolickim, i tym samym zakazany przez Kościół Katolicki.

Dzisiaj kremacja jest zabronione tylko wówczas, kiedy osoba wybiera kremację, aby odrzucić nauki chrześcijańskie, w szczególności o zmartwychwstaniu i nieśmiertelności duszy.

JAKA JEST WŁAŚCIWA NAZWA TAKICH SZCZĄTKÓW?

To co potocznie nazywamy popiołami, nie jest tak naprawdę popiołem w potocznym rozumieniu, lecz fragmentami kości. Prawidłowa angielska nazwa na określenie prochów po kremacji to "cremated remains of the body", czyli "skremowane szczątki ludzkie". Jednak w oficjalnych dokumentach Episkopatu Polski mówi się o "prochach" i tej nazwy używamy w tej witrynie. Kościół Katolicki wymaga również, aby takie prochy były traktowane z takim samym szacunkiem, jak było traktowane ciało przed kremacją, co obejmuje użycie „właściwego pojemnika” lub urny na skremowane prochy.

KIEDY POWINNO ODBYĆ SIĘ KREMACJA?

Kościół wyraźnie preferuje, aby kremacja odbyła się po pełnej liturgii pogrzebowej, na której obecne jest ciało. „Jest to ciało niegdyś omyte chrztem, namaszczone olejami zbawienia i karmione chlebem życia”. Wiara kościoła w świętość życia i zmartwychwstania jest dla nas zachętą do odprawiania liturgii pogrzebowej w obecności ciała, z jednoczesnym potwierdzeniem wartości życia ludzkiego. Jako katolicy uczestniczymy w liturgiach pogrzebowych, ponieważ przypominają nam one o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Dzięki Jego zwycięstwu, otrzymaliśmy obietnicę życia wiecznego.

Jeżeli nie jest możliwa obecność ciała podczas mszy pogrzebowej, Kościół Katolicki udzielił zgody na odprawianie mszy pogrzebowej nad skremowanymi prochami obecnymi w kościele. Ponieważ mamy do czynienia z „szczątkami ziemskimi”, nie zaś z ciałem zmarłego, konieczne są niewielkie zmiany liturgii. W niektórych diecezjach wymagane są miejscowe zgody na obecność skremowanych prochów podczas mszy.

JAKIE OBRZĘDY KATOLICKIE DOSTĘPNE SĄ W WYPADKU WYBORU KREMACJI?

Obrzędy Pogrzebów Chrześcijańskich to dokument przedstawiający plan Kościoła celebracji śmierci jednego z wiernych. Obrządek ten zakłada obecność ciała, ale możliwe jest dostosowanie go do osób wybierających kremację. Obrzędy Pogrzebów Chrześcijańskich składają się z trzech części:

  1. Czuwanie oraz towarzyszące mu obrzędy i modlitwy
  2. Liturgia pogrzebu
  3. Obrządek pochówku

„Czuwanie oraz towarzyszące mu obrzędy i modlitwy” daje rodzinie i przyjaciołom możliwość zebrania się w obecności zmarłego i oferowania wsparcia oraz modlitw sobie wzajemnie, jak również zmarłemu, oraz wspominania jego chrześcijańskiego życia. „Liturgia pogrzebu” jest często odprawiana w obrębie mszy, lecz może być również odprawiana poza mszą. Umożliwia nam ponowne przeżycie misterium Wielkiej Nocy i Chrystusowej obietnicy życia wiecznego. „Obrządek pochówku” jest naszym pożegnaniem zmarłego brata lub siostry w Chrystusie. W tym czasie przekazujemy opiekę nad naszym najbliższym cmentarzowi i oczekujemy zmartwychwstania oraz obcowania ze świętymi.

JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE SKREMOWANYMI PROCHAMI?

Przed kremacją rodzina zmarłego, krematorium, dyrektor domu pogrzebowego i przedstawiciel cmentarza powinni porozumieć się w sprawie postępowania ze skremowanymi prochami.

Większość krematoriów wysyła skremowane prochy przesyłką poleconą lub w inny bezpieczny sposób, do osoby przejmującej za nie odpowiedzialność.

Po odbiorze skremowane prochy powinny być traktowane z szacunkiem podczas przenoszenia, przewożenia, opieki i końcowego zadysponowania nimi.

CO NALEŻY ZROBIĆ ZE SKREMOWANYMI PROCHAMI PO ICH ODBIORZE?

Skremowane prochy powinny być pochowane lub złożone w grobowcu. Rozsianie skremowanych prochów lub przechowywanie ich w domu, lub też rozdzielanie ich pomiędzy różnych członków rodziny, nie jest zgodne z wymogami Kościoła.

Większość cmentarzy katolickich posiada miejsca na groby, krypty czy też nisze, gdzie można złożyć skremowane prochy. Umożliwia to odwiedziny, upamiętnienie i modlitwy.

Na cmentarzu odmawiana jest ostatnia modlitwa „obrządku pochówku”, kiedy skremowane prochy składane są na wieczny odpoczynek.

Pamiętając, że celem naszego życia jest życie wieczne z Bogiem, przygotowujemy się do tego modlitwą, przyjmowaniem sakramentów i opieką nad ludźmi wokół nas. Przygotowanie do śmierci jest niezbędną częścią życia chrześcijanina.

W dzisiejszym społeczeństwie dla niektórych wybór kremacji jest częścią takiego przygotowania do śmierci. Kościół nadal preferuje i zachęca wiernych do pochówku lub złożeniu w grobowcach ciał naszych zmarłych najbliższych. Jeżeli jednak ktoś wybiera kremację z właściwych przyczyn, Kościół pragnie wspierać wiernych w poszanowaniu życia i pamięci o zmarłych.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Powyższe pytania i odpowiedzi są prezentowane jako wytyczne ogólne odnoszące się do zasad i procedur Cmentarzy Katolickich. Cmentarze Katolickie zastrzegają sobie prawo do zmian tych zasad bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego należy zawsze kontaktować się z biurem cmentarza w celu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich pytań związanych z Cmentarzami Katolickimi Archidiecezji Chicago.

Inne informacje o Cmentarzach Katolickich i pochówku:

Interment OptionsInterment Options Colored

WYBÓR POCHÓWKU

Cmentarze Katolickie oferują ekonomiczny pakiet, który obejmuje wszystkie potrzeby związane z cmentarzem dodawane do dowolnego zakupu.

Przeczytaj więcej
Interment ServicesInterment Services Colored

USŁUGI POCHÓWKU

Pochówek zmarłego wymaga wielu ciągłych kontroli, aby uchronić ten ważny rytuał od błędów.

Przeczytaj więcej

PROGRAMY SPOŁECZNOŚCIOWE

Cmentarze Katolickie oddane są niesieniu pomocy, zapewnianiu wyjaśnień i edukacji rodzinom katolickim, parafiom i innym organizacjom w Archidiecezji, poprzez swoje programy wychodzenia do społeczności.

Przeczytaj więcej

Ministerstwo Żałoby

Kiedy zjawia się śmierć, życie tych, którzy pozostają zmienia się na zawsze.

Przeczytaj więcej